Anbi informatie

Naam instelling: Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Anadolu Waddinxveen
RSIN/Fiscaal-nummer: 803927976

Contact Gegevens
Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen
Staringlaan 35
2741 GC Waddinxveen
www.anadolucamiwaddinxveen.nl
info@anadolucamiwaddinxveen.nl
KVK-nummer: 41174192
Postadres: Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen, Staringlaan 35, 2741 GC Waddinxveen.

Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen heeft een algemeen nuttige functie. Dat wil zeggen dat alle activiteiten en bestedingen van Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen in het teken staan van het belang voor de samenleving als geheel en datgene wat voor het welzijn van de samenleving nuttig, gewenst of noodzakelijk is. Gelet op de locatie en islamitische achtergrond van Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen wordt daarbij een focus aangebracht op de islamitische gemeenschap in Waddinxveen en omgeving.

Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen is primair een islamitische organisatie en heeft als kerntaak het in stand houden en beheren van een moskee. De kernactiviteiten van Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen zijn logischerwijs religieus van aard. In de eerste plaats is Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen opgericht om de islamitische gemeenschap in Waddinxveen en omgeving een plek te bieden waar zij aan hun religieuze verplichtingen kunnen voldoen (te weten de vijf dagelijkse gebeden, de vrijdagpreek, de taraweeh-gebeden in de ramadan, de feestgebeden, het islamitische dodengebed en de vrijwillige gebeden).

Naast bovengenoemde religieuze activiteiten in strikte zin ontplooit Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen verschillende activiteiten die in een bredere religieuze context kunnen worden geplaatst. Denk daarbij aan educatieve activiteiten, sociaal-culturele activiteiten, sportieve en recreatieve activiteiten, charitatieve activiteiten en overige maatschappelijke activiteiten.

Doelstelling
1. Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims;
2. Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Stichting Anadolu Moskee Waddinxveen tracht haar doelen te verwezenlijken door:

1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven;
3. Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. E. Arslan
Penningmeester: dhr. N. Yilmaz
Secretaris: dhr. A. Karaca
Bestuurslid (onderwijscommissie): dhr. R. Usan
Bestuurslid (Jongerenbestuur): dhr. I. Ates
Bestuurslid (Gebouwbeheer): dhr. M. Ozdemir
Bestuurslid (ICT, beeld en geluid): dhr. K. Orucu
Bestuurslid (Activiteitencommissie): dhr. S. Danis
Overige bestuursleden: dhr. D. Cayar, dhr. H. Bulduruc & mw. D. Ozan.

De bestuursleden zijn conform de statuten gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt hebben als gevolg van de verrichte werkzaamheden declareren, zoals bijv. parkeerkosten, reiskosten of kopieerkosten. Derhalve bedraagt het percentage voor fondsenwerving 0%. Het uitgangspunt binnen de stichting is dat iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van ”fisabillilah” (voor Allah). We hopen op een vergoeding van onze daden in het hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.

Beleidsplan (hoofdlijnen)
Het beleidsplan omvat de volgende elementen:
Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam.

Activiteiten: Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

De ontwikkeling ervan tot een volwaardig gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
De verdere ontwikkeling van de activiteiten door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.

Werving fondsen: De fondsen van stichting Anadolu Moskee Waddinxveen komen van een vaste groep (leden) donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage en/of eenmalige donaties. Daarnaast verwerft stichting Anadolu Moskee Waddinxveen fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDeal te doneren.

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap (leden van de stichting).

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap middels een Algemene Ledenvergadering. De fondsen worden besteed aan de volgende zaken:

– Aanschaf nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan
– Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen, huur huidige pand)
– Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
– Aanschaf leer- en onderwijsmaterialen
– Aanschaf promotiemateriaal
– Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig

Klik op de link hieronder voor ons beleidsplan
www.anadolucamiwaddinxveen.nl/beleidsplan